Am wefan Plentyndod Chwareus

Croeso i wefan Plentyndod Chwareus

Mae Plentyndod Chwareus yn anelu i helpu rhieni, gofalwyr a grwpiau cymunedol i roi digonedd o gyfleoedd da i blant chwarae.

Mae cael cyfle i chwarae’n rhan bwysig o blentyndod hapus ac iach i bob plentyn. Mae chwarae’n hwyl ac mae wastad wedi bod yn rhan o sut y bydd plant yn dysgu a thyfu. Dyma un o elfennau pwysicaf eu bywydau – mae plant yn gwerthfawrogi cael amser, lle a chefnogaeth i chwarae adref ac yn eu cymuned leol.

Fel oedolion, mae gennym gyfrifoldeb i sicrhau bod hyn yn digwydd.

Mae gan y mwyafrif ohonom atgofion da a hapus o chwarae ac rydym yn sylweddoli gwerth chwarae. Ond mae ymdeimlad cryf o gyfrifoldeb i gadw plant yn ddiogel ac yn brysur yn heriol i rieni a chymunedau.

Magu plant yn chwareus

Mae rhieni a gofalwyr yn gefnogwyr pwysig o chwarae i blant – beth bynnag yw eu hoedran. Waeth os ydi dy blentyn yn chwarae pi-po, yn neidio mewn pyllau d?r, neu’n dechrau bod eisiau mentro allan ar eu pen eu hunain gyda ffrindiau, mae adran Magu Plant yn Chwareus y wefan yn llawn awgrymiadau anhygoel, syniadau da a chynghorion defnyddiol am chwarae i bob plentyn.

Cymunedau chwareus

Mae gan grwpiau fel cymdeithasau trigolion, Cymdeithasau Rhieni ac Athrawon mewn ysgolion a chynghorau tref a chymuned i gyd ran bwysig i’w chwarae. Gall grwpiau fel hyn gefnogi drwy drefnu digwyddiadau awyr agored neu ymgyrchu am ardaloedd chwarae plant a thrwy helpu i hybu newid mewn agweddau ac arferion. Mae adran Cymunedau Chwareus y wefan yn cynnwys toreth o wybodaeth a chynghorion i helpu grwpiau ystyried chwarae plant yn eu cymuned.

Plentyndod Chwareus

Rydym wedi gweithio gyda rhieni i geisio creu gwybodaeth a syniadau i gefnogi:

  • rhieni i roi cyfleoedd i’w plant chwarae
  • rhieni i deimlo’n hyderus ynghylch gadael i’w plant chwarae’r tu allan yn y gymuned
  • datblygiad cymunedau chwareus ar gyfer plant ym mhob cwr o Gymru
  • dealltwriaeth gytûn o bwysigrwydd chwarae ar gyfer plant a phlant yn eu harddegau gan oedolion ar draws Cymru gyfan.

Darllen yr erthyglau blog diweddaraf

Mae Plentyndod Chwareus yn ymgyrch gan Chwarae Cymru.

 

 

Paratoi plant i chwarae’r tu allan yn ddiogel ac yn hyderus

Erthygl flaenorol
Yn ôl i’r holl erthyglau

Cydiwch yn eich welingtons a chotiau, a beth am chwarae?!

Erthygl nesaf
English