Awgrymiadau anhygoel ar gyfer dathlu Diwrnod Chwarae

Diwrnod Chwarae ydi’r diwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae yn y DU. Byddwn yn dathlu Diwrnod Chwarae 2021 ar Ddydd Mercher 4 Awst.

Y thema ar gyfer Diwrnod Chwarae eleni yw Haf o Chwarae. Mae’r thema yn cydnabod yr heriau y mae plant a phlant yn eu harddegau wedi eu hwynebu dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf a’r angen i fwynhau amser i chwarae’n rhydd o gyfyngiadau, gyda’u ffrindiau, yn cael hwyl.

Mae Plentyndod Chwareus yn annog pob teulu i dreulio’r diwrnod – a’r haf cyfan – yn chwarae.

 Dyma ein hawgrymiadau anhygoel ar gyfer Diwrnod Chwarae chwareus!

 1. Fyddwch chi ddim angen cynllun gweithgareddau. Os allwch chi gymryd cam yn ôl a goruchwylio o bell, bydd y plant yn fwy tebygol o chwarae yn eu ffordd eu hunain ac ennill buddiannau arbrofi a phrofi pethau drostynt eu hunain.
 2. Rhoddwch ddigonedd o bethau i blant chwarae â nhw. Casglwch ddetholiad o amgylch y t?, fel hen ffabrig a dillad, potiau a sosbenni, tiwbiau a bocsys cardbord. Bydd plant yn greadigol iawn o gael llonydd i chwarae gyda’r pethau hyn.
 3. Mae plant yn rhyfeddu at natur, felly meddyliwch am bethau sy’n caniatáu i blant archwilio’r pedair elfen yn eu chwarae:
  • Daear – teisennau mwd, tywod, clai neu dyllu
  • Awyr – barcutiaid, swigod, balwnau neu faneri
  • Tân – addurno canhwyllau, rhostio malws melys neu goginio dros dân gwersyll
  • D?r – pibelli d?r, bwcedi, sbwnjis neu ganiau d?r.
 4. Gwnewch yn si?r bod eich plant yn barod am ddiwrnod o chwarae. Anogwch y plant i wisgo hen ddillad ar gyfer baeddu a gwlychu – a byddwch yn barod beth bynnag fo’r tywydd.
 5. Os rhoddwch chi ddigon o amser i blant, byddant yn chwarae a bod yn greadigol. Treuliwch y diwrnod cyfan yn chwarae – gartref, yn yr ardd, a gyda ffrindiau a theulu allan yn eich cymuned.
 6. Os rhoddwch chi ddigon o le i blant chwarae, bydd yn cefnogi ystod eang o brofiadau. Gwnewch ddefnydd o ofod awyr agored yn eich cymdogaeth, fel y parc, traeth neu faes chwarae.
 7. Os rhoddwch chi gefnogaeth i blant chwarae, maent yn fwy tebygol o chwarae yn eu ffordd eu hunain. Efallai y bydd angen ichi gytuno ar rywfaint o reolau cyffredinol ond, fel arall, gadewch i’r plant benderfynu’r hyn sy’n briodol trwy gamu’n ôl.
 8. Os oes gennych dîm datblygu chwarae lleol, cysylltwch â nhw gan y gallan nhw, efallai, roi gwybod i chi beth sy’n digwydd yn eich ardal chi ar Ddiwrnod Chwarae a thrwy’r Haf o Chwarae. Gwybodaeth manylion cyswllt.
 9. Mwynhewch! Dylai treulio’r diwrnod yn chwarae fod yn hwyl i blant a rhieni. Camwch yn ôl ac arsylwi’r profiadau anhygoel gaiff eich plant wrth chwarae – fe’i gwelwch yn dysgu, yn trin a thrafod ac yn mwynhau eu hunain.
 10. Yn olaf, gofynnwch i’r plant beth oedden nhw’n ei feddwl o’r diwrnod. Os yw’r plant wedi mwynhau, meddyliwch sut y gallech chi chwarae fwy bob dydd.

 

25 syniad chwarae gorau ar gyfer gwyliau’r haf

Erthygl flaenorol
Yn ôl i’r holl erthyglau

Paratoi plant i chwarae’r tu allan yn ddiogel ac yn hyderus

Erthygl nesaf
English