Sut i ddelio gyda chwarae adeiladu a chwalu

Syniadau chwarae

Sut i ddelio gyda chwarae adeiladu a chwalu

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn mwynhau gwylio ein plentyn yn creu pethau wrth chwarae. Ond weithiau fe fyddan nhw’n dinistrio’r pethau y maent wedi eu creu ac fe allwn deimlo’n rhwystredig o ganlyniad.

Mae adeiladu a chwalu’n ffyrdd normal o chwarae. Enghraifft dda yw chwarae ar y traeth – mae adeiladu castell tywod yn hwyl, ond mae’n hwyl hefyd i neidio arno wedyn a’i sathru’n fflat. Enghraifft dda arall yw adeiladu tân: mae’n wych i’w adeiladu, ond yr holl bwynt yw ei roi ar dân a gadael iddo losgi tan fod dim ar ôl.

Pan fydd dy blentyn yn chwarae, bydd yn aml yn cynnwys arbrofi gyda llawer o ddeunyddiau i greu rhywbeth. I dy blentyn, yn aml iawn nid y cynnyrch terfynol fydd y prif nod. Mae’r hwyl i’w gael yn y broses o greu a gwneud.

Gall chwarae adeiladu fod yn fawr neu’n fach, er enghraifft:

 • Bach – creu cadwyn flodau neu fodel o jync
 • Mawr – creu cuddfan neu gwrs rhwystrau.

Gall chwalu gynnwys:

 • Malu bocsys cardbord
 • Socian rhywbeth mewn dŵr tan iddo gwympo’n ddarnau
 • Claddu pethau
 • Rhoi rhywbeth ar dân
 • Torri rhywbeth yn ddarnau mân.

Buddiannau chwarae adeiladu a chwalu

 • Maen nhw’n gysylltiedig â chwilfrydedd plant a datrys problemau.
 • Maen nhw’n helpu plant i ddeall eu hamgylchedd.
 • Maen nhw’n caniatáu i blant deimlo eu grym eu hunain i greu pethau a hefyd i’w dinistrio.
 • Maen nhw’n helpu plant i ddeall bod ganddyn nhw berthynas gyda phethau a gyda’r bywyd sy’n digwydd o’u hamgylch.
 • Fe allan nhw helpu plant i ryddhau eu hemosiynau mewn ffordd ddiogel – er enghraifft, dicter neu rwystredigaeth.

Pethau allai bryderu rhieni

Gall fod yn annifyr gweld dy blentyn yn sgriblo dros lun hyfryd neu’n malu rhywbeth y mae wedi ei greu.

Awgrymiadau ar gyfer delio gyda’r math yma o chwarae

 • Cofia bod hyn yn rhan o broses ddysgu rymus i dy blentyn – efallai y gwnaiff hyn dy helpu i adael i’r peth basio.
 • Mae’n iawn inni achub gwaith celf weithiau – er enghraifft, pan fyddet ti wir yn hoffi ei gadw i’w arddangos neu ei drysori.
 • Mae stwff sydd gen ti o amgylch y tŷ a’r ardd yn dda ar gyfer y math yma o chwarae – er enghraifft, jync a deunyddiau crefft syml.
 • Mae’n bosibl y gwnei di benderfynu, yn dibynnu ar oed dy blentyn a’r hyn yr wyt yn gwybod am eu doniau, i gadw llygad agos arnyn nhw neu dy fod am eu goruchwylio o bellter.
  English