Ymgyrchu dros chwarae yn dy ardal leol

Chwarae yn y gymuned

Ymgyrchu dros chwarae yn dy ardal leol

Efallai dy fod eisiau mwy o gyfleoedd – neu gyfleoedd gwell – i blant chwarae yn dy ardal leol, er enghraifft:

 • Creu gofodau chwarae newydd ar gyfer pob plentyn
 • Adnewyddu neu wella gofodau chwarae sy’n bodoli eisoes
 • Cyflwyno camau tawelu traffig
 • Cau strydoedd er mwyn caniatáu i blant chwarae arnynt
 • Tynnu arwyddion ‘dim gemau peli’ i lawr
 • Perswadio perchnogion cŵn i gymryd mwy o gyfrifoldeb am faw cŵn
 • Newid agweddau oedolion tuag at weld plant a phlant yn eu harddegau’n chwarae allan yn y gymuned
 • Cadw parc neu wasanaeth chwarae’n agored.

Sut i ymgyrchu dros chwarae

Waeth os wyt ti am wella’r cyfleoedd chwarae’n lleol ar gyfer dy blentyn dy hun neu ar gyfer pob plentyn lleol, mae llawer o wahanol ffyrdd y galli ymgyrchu. Gallai’r rhain gynnwys ymgyrchoedd yn y cyfryngau, cyfarfodydd, ymchwilio a chynnal arolygon.

Bydd rhai materion yn gyflym a rhwydd i ddelio â nhw, tra bydd eraill yn cymryd mwy o amser ac yn galw am ddyfalbarhad.

Bydd angen i bob ymgyrch gychwyn gyda chynllun. Dyma’r pethau y dylet feddwl amdanynt:

Beth wyt ti’n gobeithio ei newid neu ei wella?

Alli di grynhoi hyn mewn brawddeg fer, eglur? Er enghraifft:

 • ’Dyw fy merch ddim yn gallu chwarae gyda’i ffrindiau oherwydd tydi fy ardal chwarae leol ddim yn hygyrch i gadair olwyn. Rydyn ni angen man chwarae cynhwysol.
 • Allwn ni ddim gadael i’n plant chwarae yn y parc oherwydd bod baw cŵn ym mhobman. Berchnogion cŵn: rydyn ni angen ichi glirio ar ôl eich cŵn.

Pwy sydd angen iti eu perswadio i wneud rhywbeth yn wahanol?

Pwy sydd â’r cyfrifoldeb a’r awdurdod i wneud y newid yr wyt yn gobeithio amdano? Mae’n bosibl y bydd yn fwy nag un person neu grŵp, er enghraifft:

 • Y gymuned leol
 • Perchnogion cŵn
 • Tirfeddiannwr
 • Cymdeithas dai
 • Cynghorwyr lleol
 • Sylfaenydd prosiect.

Beth wnaiff ddylanwadu ar eu penderfyniad?

Caiff pobl eu dylanwadu gan wahanol bethau, felly meddylia am dy fater penodol di o’u safbwynt nhw. Beth wnaiff eu perswadio i ddod i’r penderfyniad yr wyt ti’n gobeithio amdano? Er enghraifft:

 • Tystiolaeth yn cynnwys straeon personol, a ffeithiau a ffigurau
 • Cyhoeddusrwydd (da neu ddrwg)
 • Cyfle i deimlo neu edrych yn dda
 • Cyfle i wneud y peth iawn
 • Cyfle i wneud rhywbeth y maen nhw’n credu ynddo eisoes?

Sut wyt ti am dynnu eu sylw nhw at yr hyn sydd angen ei newid neu ei wella?

Dylet greu dwy restr:

Y pethau yr wyt eu hangen i ddadlau dy achos. Er enghraifft:

 • cynnal cyfarfodydd
 • ysgrifennu llythyrau
 • cynnal digwyddiadau
 • defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol
 • gweithio gyda’r cyfryngau.

Y bobl allai dy helpu. Er enghraifft:

 • papurau newydd a chylchgronau lleol
 • elusennau neu fudiadau gwirfoddol lleol sydd â diddordebau tebyg
 • aelodau o’r cyhoedd
 • gwleidyddion lleol
 • pwysigion a sêr lleol.

 

Dysga fwy am sut y galli ymgyrchu dros chwarae plant yn dy gymuned leol [link to Gwahanol ffyrdd i ymgyrchu dros chwarae plant yn dy gymuned page]

English