Chwarae mewn digwyddiadau ffurfiol ac achlysuron arbennig

Am chwarae

Chwarae mewn digwyddiadau ffurfiol ac achlysuron arbennig

Os fyddi di’n mynychu achlysur ffurfiol, fel priodas, parti teuluol neu angladd gyda dy blentyn, mae’n bosibl y byddi’n meddwl os yw hi’n iawn i dy blentyn chwarae yno. ’Does dim rheolau ar gyfer hyn, ac efallai bod rhieni eraill yn teimlo’r un fath.

Pethau y gallet fod yn pryderu amdanyn nhw

 • Y gallai dy blentyn dynnu sylw pobl neu darfu ar y digwyddiad
 • Y gallai sŵn plant yn chwerthin a chwarae ddigio pobl
 • Y gallai dy blentyn ddiflasu ac aflonyddu os na chaiff chwarae.

Pam allai plant fod angen chwarae?

Gall digwyddiad ffurfiol fod yn eithaf anodd a blinedig i blant. Gall nifer o bethau wneud y profiad yn un anodd i dy blentyn. Er enghraifft:

 • bod mewn lle neu sefyllfa anghyfarwydd
 • gweld pobl yn ymddwyn mewn ffordd wahanol neu anarferol
 • bod disgwyl iddyn nhw eistedd yn dawel am gyfnod hir.

Taro cydbwysedd rhwng anghenion dy blentyn ac anghenion pobl eraill

Mae’n beth da meddwl sut i gyflawni anghenion dy blentyn, a tharo cydbwysedd rhwng hyn ac anghenion a dymuniadau pobl eraill yn y digwyddiad. Er enghraifft:

 • Mae rhai pobl wrth eu bodd yn clywed lleisiau plant mewn priodas, ond mae eraill yn credu y dylai priodas fod yn fwy difrifol.
 • Ar ôl angladd, mae rhai pobl yn cael cysur o weld plant yn chwarae, ond efallai y caiff pobl eraill eu gofidio gan hyn.

Cynllunio ymlaen llaw

Allet ti gysylltu ymlaen llaw gyda’r gwahoddwyr neu’r trefnwyr i gael sgwrs am dy blentyn a’r digwyddiad? Bydd hyn yn dangos dy fod am wneud y peth iawn a bydd yn rhoi cyfle iddyn nhw roi gwybod iti sut yr hoffen nhw i bethau fod.

Fe allet ti ddweud:

 • Dwi’n gwybod y bydd hi’n anodd i fy mhlentyn eistedd yn dawel am gyfnod hir
 • Bydd angen iddyn nhw gael cyfle i chwarae ac ymlacio yn ystod y dydd
 • Tydyn ni ddim am darfu ar y digwyddiad, felly dwi am holi ymlaen llaw beth fydd orau inni ei wneud.

Mae rhai o’r pethau y gallet eu gwirio’n cynnwys:

 • Fydd hi’n iawn imi fynd a nhw allan i chwarae am ychydig?
 • Oes lle ble bydd hi’n iawn / ddim yn iawn iddyn nhw chwarae?
 • Oes unrhyw un y bydd angen inni eu hystyried yn benodol neu fod yn ofalus yn eu cylch?
 • Fydd plant eraill yno?

Bydd rhai pobl yn ymateb trwy ddweud eu bod yn gwbl hapus i’r plant chwarae. Caiff pobl sy’n llai cyfforddus gyda hyn gyfle i ystyried dy safbwynt di ac mae’n debyg y byddan nhw’n gwerthfawrogi dy fod wedi gofyn.

Cynghorion

 • Bydd yn barod i gael y math yma o sgwrs gyda phobl eraill ar y diwrnod.
 • Gwna’n glir dy fod yn cadw llygad ar dy blentyn wrth iddyn nhw chwarae, hyd yn oed os byddi di’n gwylio o bell.
 • Os oes tipyn o blant yno, cymer dro gyda’r rhieni eraill - ac unrhyw oedolion eraill sy’n fodlon helpu – i gadw llygad ar y plant i gyd.
 • Cofia fynd ag ychydig o deganau bach gyda thi ar gyfer dy blentyn – fel pensel a llyfr ysgrifennu, posau bychain neu hoff degan meddal.
English